ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสังเวียน มาลาทอง
ผู้อำนวยดารโณงเรียน