โรงเรียนวัดทับไทรได้จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ ทับไทรผูกพัน น้อมจิตมั่น มุทิตา” เพื่อแสดงออกถึงความรัก และ ความผูกพัน เป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Read more

โรงเรียนวัดทับไทรจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อนมาบรรยายให้ความรู้

Read more

โรงเรียนวัดทับไทร เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวัดทับไทรได้รับการสนับสนุนการบริจาค หิน – ทราย จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สวยงาม และเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 15

Read more