โรงเรียนวัดทับไทร เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวัดทับไทรได้รับการสนับสนุนการบริจาค หิน – ทราย จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สวยงาม และเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 15

Read more

กิจกรรมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Read more